Buffetset.jpg
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 10x10cm Hoch 8cm
Buffetset.jpg
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetset.jpg
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 10x10cm Hoch 12cm
Buffetset.jpg
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetset.jpg
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 10x10cm Hoch 16cm
Buffetset.jpg
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetset.jpg
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 10x10cm Hoch 24cm
Buffetset.jpg
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetset.jpg
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 10x10cm Hoch 36cm
Buffetset.jpg
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 12x12cm Hoch 8cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 12x12cm Hoch 12cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 12x12cm Hoch 16cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 12x12cm Hoch 24cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 12x12cm Hoch 36cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 15x15cm Hoch 8cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 15x15cm Hoch 12cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 15x15cm Hoch 16cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 15x15cm Hoch 24cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 15x15cm Hoch 36cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 20x20cm Hoch 8cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 20x20cm Hoch 12cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 20x20cm Hoch 16cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 20x20cm Hoch 24cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Buffetwürfel.PNG
3,50 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €
Close
Buffetwürfel Alu 20x20cm Hoch 36cm
Buffetwürfel.PNG
Volumen:
0.0 m
 
Wiederbeschaffungspreis: 32,50 €
3,50 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,70 €
Brutto Gesamt 4,20 €